Loader
ماکی هستیم و چه می خواهیم؟
مجله توحيد
درود ورحمت الله(ﷻ) بر کسانی که هدایت الله(ﷻ) شامل حالشان شده است. ما جماعتی هستیم از الله(ﷻ) ترسیده وبه رحمت الله(ﷻ) چشم دوخته ایم، هدایت الله(ﷻ) شامل حال ما گشته ومارا موفق و مفتخر به خدمت و دعوت به دین نموده است. پروردگار ما را موفق به دعوت به توحید و سنت نمود بصورتی که با لطف الله(ﷻ) هر کس آنرا شنیده و هرجا انتشار یافته است.  البته اصول و اساسی که ما بیان میداریم، چیزهای تازه و نوظهور نیستند، بلکه این پیام نقطه اشتراک دعوت همه پیامبران از آدم (علیه السلام) تا خاتم (ﷺ) بوده است و ما با رساترین وبهترین صدا این پیام را تبلیغ می کنیم. هدف از تهیه و تنظیم این کتاب آگاه ساختن ملیونها انسانیست که از دعوت وپیام ما آگاهی نداشته و ما را نمی شناسند. دعوت نکردن انسانها به دین الله(ﷻ) در حقیقت به معنای تحریف نمودن سنتهای الهی است. همچنان که طاغوتان پیشین از یادآوری عذاب الله(ﷻ) خوششان نمی آمد، بدینصورت نیزیادآوری عذاب الله(ﷻ) برمزاق فرمانروایان و نمایندگانی که از فرمان الله(ﷻ) سرپیچی می کنند خوشایند نیست. بصورتی که اگر حقیقت عذاب الله(ﷻ) را بدانها یادآوری کنید بر مزاقشان گران آمده و از اهل حقیقت فرار نموده به جمع اهل باطل در می آیند وعاقبت آنهاجبهه گیری نموده وبا ما دشمنی و ابراز خصومت می نمایند. سوالی که بیشتر در اذهان مطرح می شود این است که؛ اینها کی هستند وچه می خواهند؟ هرکس چیزی گفته است. با گذشت هر روز دوست داشتن این دعوت نزد دوستداران بیشتر میشود و به همان اندازه هم کسانی را که از این دعوت نفرت دارند وموجب ناراحتی آنها میشود این ناراحتی و کینه آنها از دعوت ما، در زبانشان بازتاب می یابد وآنچه را از کینه در درونشان مخفی می کنند چه بسا خیلی بزرگتر و بیشتر است..... بنابراین، برای شفای دل کسانی که بدین دعوت دل داده اند وبرای جواب دادن به سوال اشخاص کنجکاو در مورد دعوت ما و ازبین بدن ترس برخیها از دعوت، وبسان بشارتی این کتاب را آماده نموده ایم و تا زنده ایم با رساترین صدا برای شناخت این دعوت تلاش می کنیم.  
Who are we and what do we want?
Tawheed Magazine
May the peace, mercy and blessings of Allah be upon those who follow the true guidance. We are a community whom Allah bestowed His true guidance, made successful in serving His religion and who fear committing sins and seek the mercy of Allah. Our call to Tawheed and Sunnah, in which Allah made us successful, spread thanks to Allah’s favor. Surely, the principles we gave voice to were not new.  It was the common message of the Prophets starting with Adam (as) and ending with Muhammad Mustafa (pbuh). 
Qui sommes-nous et que voulons-nous?
Magazine De Tawhid
Pour des millions de personnes ignorant cet appel, c’est nous et notre appel qui est resté inconnu; et pour ceux qui sont conscients de cet appel, c’est nous qui sommes restés inconnus. Les personnes courageuses qui ont mis leur cœur à cette invitation n’ont pas demandé de biens du monde. Ils ont abandonné les universités que les gens s’efforcent tout au long de leur vie. Ils ont quitté les positions qu’ils ont gagnées. Ils ont refusé toutes les affaires éblouissantes et les biens du patrimoine charmants qu’ils acquerraient. Ils sont devenus l’interprétation vivante du verset du Coran “Fuyez vers Allah!” Ils ont libéré tous les liens obstruant le culte dans le chemin menant à Allah. Lorsque les religieux flatteurs et les membres du parti islamique(!) deviennent plus riches, ces hommes courageux ont perdu tous leurs biens du monde pour la religion.
WER SIND WIR UND WAS WOLLEN WIR?
Tauhid Zeitschrift
Möge  Allahs  Frieden,  Barmherzigkeit  und  Segen  auf  diejenigen  sein,  die  der  Rechtleitung  Folge leisten.  Wir  sind  eine  Gemeinschaft,  die  Furcht  vor  dem  Übel  ihrer  Sünden  haben  und  die  auf  die Barmherzigkeit  Allahs  hoffen  und  denen  Allah  die  Rechtleitung  gewährt  hat  und  denen  Er ermöglicht  hat  ihrem  Din  zu  dienen.  Die  Da'wa  zum  Tawhid  und  zur  Sunnah,  die  unser  Herr  uns ermöglichte,  haben dank  Seiner Hilfe  viele  Menschen gehört  und diese  Botschaft  hat  sich verbreitet. Die  Botschaft,  die  wir  den  Menschen  näher  brachten,  war  bestimmt  keine Neue.  Angefangen  von Adam  (as)  bis  Muhammad  Mustafa  (saw)  hatte  jeder  Prophet  Allahs  ein  und  dieselbe  Botschaft. 
Tevhid Dergisi Radyo Tevhid Tevhidi Gündem