Tevhid Kitap

Zaruri Tanımlar | Hadis Usulü 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1681

Zaruri Tanımlar - Hadis Usulü 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Hadis nedir? Haber nedir? Eser nedir?

Senet nedir? Metin nedir? İsnad nedir? Müsned nedir?

Hamd nedir? Salat nedir?

Nebi ile Resul arasındaki fark nedir?

 

Hadis derslerinde, hadis ilmine girmeden önce bilinmesi gereken zaruri tanımlar ve tarifler açıklanıyor.

 

1- Hadis:

Lugatta hadis nedir?

Hadis; eski olanın zıddı, yeni olandır.

 

Istılahta hadis nedir?

Peygamberimize izafe edilen şeydir. Söz olarak, fiili, takrir olarak veyahut da Peygamberimizin yaratılışıyla, ahlakıyla alakalı bir sıfattır.

 

2- Haber:

Lugatta haber nedir?

Bugün günümüz Türkçe’sinde kullanılan haber kelimesi Türkçe’ye Arapça’dan girmiştir. Sözlükte şöyle geçmektedir: Son zamanlarda geçen bir olay, yer alan bir olgu, değişen bir durumla ilgili edinilen bilgi, duyulan söylenti.

 

Istılahta haber nedir?

Haberin ıstılah manasında alimler ikiye ayrılmışlardır.

a) Bazı alimler haber ile hadis arasında hiçbir fark yoktur demişlerdir.

b) Bazı alimlere göre haber çok daha genel bir şeydir. Yani haber Peygamberden nakil olunan şeylerdir demişler. Yani sahabe, tabiin, etbau tabiin vs. bunlardan nakil olunan rivayetlere bu alimler haber demişlerdir. (Daha çok alimler 2. görüşü tercih ediyorlar)

 

3- Eser

Lugatta eser nedir?

Bir şeyden arta kalan şeye eser denir.

 

Istılahta eser nedir?

Eserin ıstılah manasında alimler ikiye ayrılmışlardır.

a) Bazı alimler: ‘Eser hadis kelimesiyle eş anlamlıdır’ demişlerdir.

b) Bazı alimler: ‘Eser, Rasulullah’tan sonra sahabeden, tabiinden, etbau tabiinden nakledilen sözlere ve fiillere denir’ demişlerdir. Racih olan görüş budur.  

 

4- Senet

Lugatta senet nedir?

Senet kendisine dayanılan şey demektir

 

Istılahta senet nedir?

Metne bizi ulaştıran kişiler zinciridir.

 

5- Metin

Lugatta metin nedir?

Yerden yükselen ve yerden açığa çıkan kısma metin denir. O yüzden bir şeyin sırtına veyahut da sert olan şeylere metin denir.

 

Istılahta metin nedir?

Senedin söz olarak kendisinde bittiği yere metin denir. Peygamber dedi ki diye başlayan kısımla metin başlar.

 

6- İsnad

Lugatta isnad nedir?

Hadisi söyleyen şahısları senediyle beraber söylemektir. Mesela: Bir tane rivayet var ve bu rivayet 3 kişiden gelmiş. O üç kişiyi zikrederek sözü sahibinden zikretmek işine isnad denir.

 

Hadisçiler için kullanılan lakaplar:

Bu lakapların kullanımı alimlerin yanında değişiklik gösterebilir.

 

Muhaddis: Hadis ilminde en alt seviyede kullanılan lakaptır. Hadis ilmiyle uğraşan rivayeten ve dirayeten hadisleri ve hadislerin ricalinin ahvalini bilin kişilere muhaddis denir.

 

Hafız: Muhaddisin bir üst mertebesidir. Hadis ilminde ravilerden daha fazla bilgi sahibi olanlara denir.

 

Hakim: Hadis ilminde bilmediği çok az şey olanlara da hakim denir.

 

Hamd nedir?

Lugatta, sena manasında kullanılır.

Istılahta ise alimler bir çok tarifte bulunmuşlardır:

 

1. Dil ile Allah’ı güzel şeylerden dolayı övmektir ama O’nu tazim ve yüceltmekle ve sevmekle beraber övmektir.

2. Kendisinde hamd edilecek sıfatları bulunduranların güzellikleri zikretmektir.

3. Övülmeyi hak edenin kemal sıfatıyla tazim ve muhabbetle beraber vasf edilmesidir.

 

Hamd; kişinin kalbinden sevgi duyarak ve karşısındakini tazim ederek onun  güzelliklerini zikretmesidir. Türkçe’deki övme kavramı hamd manasını tam olarak karşılamaz. Çünkü hamd kelimesinde kulluğu yerine getirme bilinci, sevgi ve muhabbet de vardır.

 

Salat nedir?

Lugatta; dua manasına gelir.

Istılahta; yaygın olarak rahmet anlamında kullanılır. En doğru mana ise Allah’ın peygamberini övmesidir. Meleklerin ve insanlarından da bu övgünün artırılmasını istemesidir.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:20  Hadis ilmine girmeden önce alimler bazı tarifler yapmasının sebebi

02:15  Hadis; senet ve metinden oluşur.

03:22  Hadis nedir?

05:06  Haber nedir?

07:40  Eser nedir?

10:30  Senet nedir? Metin nedir?

12:37  İsnad nedir? Musnid nedir? Müsned nedir?

15:14  Hadisçiler için kullanılan lakaplar: Muhaddis, hafız, hakim

18:16  İmam Beykuni’nin kitabına başlangıç

21:50  Bismillahirrahmanirrahim: Besmelenin içeriğinin açıklanması

30:03  Hadis kitaplarına ‘Hamd’ ile başlanmasının hikmeti

33:35  Hamd ne demektir?

35:00  Hamd kişinin kalbinden sevgi duyarak ve O’nun güzelliklerini hatırlayarak senada bulunmaktır.

36:33  Niçin müellefler kitaplarına salat ve selam ile başlarlar?

37:15  Salat nedir?

40:35  En hayırlı Nebi, en hayırlı Peygamber

45:05  Nebi ile Resul arasındaki fark nedir?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#HadisDersleri #Hadis #HadisUsulü

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar