Tevhid Kitap

İslam'a Davet Etmek Ne Demektir? İslam'ın Asıllarını Anlatabilir Misiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1933

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu videoda

İslam nedir?

Bir insanı İslam’a davet etmek ne demektir?

Biz bir insanı neye davet ettiğimiz zaman İslam’a davet etmiş oluruz?

İslam’ın asılları nelerdir?

 

Sorularına Kur’an ve sünnetten delillerle cevap veriyor ve davet görevini üstlenmiş müminlerin insanları İslam’a nasıl davet edeceklerini anlatıyor.

 

"Allah’ın yanında tek geçerli din İslam’dır." (3/Ali İmran, 19)

 

"Kim İslam’ın dışında bir din ararsa, -kim İslam’ın dışında bir dinin, bir ideolojinin peşinden giderse- ondan kıyamet gününde kabul edilmeyecektir." (3/Ali İmran, 85)

 

Allah Resulü insanları İslam’a nasıl davet ederdi?

 

Tüm peygamberlerin kavimlerini ‘la ilahe illallah’ kelimesi ile İslam’a davet ettiği, bizlere en güzel örnek olan Rasulullah’ın (sav) de, ‘la ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden Ali İmran suresi 64. ayet ile Yahudi ve Hristiyanlara İslam davetini yaptığı anlatılıyor.

 

“De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım: Yalnızca Allah’a ibadet edelim, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayalım, (Allah’ı bırakıp da) birbirimizi Allah’ın dışında rabler edinmeyelim.” Şayet yüz çevirirlerse deyin ki: “Şahit olun ki biz Müslimlerdeniz/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kullardanız.” (3/Ali İmran, 64)

 

İlkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve Rasulü’nün örnekliği ile tescillenmiş bir Tevhid daveti Ali İmran suresi 64. ayete göre 4 ana maddede özetlenebilir.

 

1. Sadece Allah’a ibadet etmek

2. Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamak

3. Tağutu inkar

4. Müşrik ve kafirlerden teberri etmek

 

Ehl-i Kitab’ın davet edildiği ortak kelime, Kelime-i Tevhid’dir. Âdem’den (as) Muhammed’e (sav) kadar tüm resûller insanları Lailaheillallah’a davet etmişlerdir. (Bk. 21/Enbiyâ, 25)

 

Ayet, tüm peygamberlerin dini olan İslam’ın hangi asıllar üzerine inşa edildiğini anlatan en kapsamlı ayettir:

 

1. Asıl: Yalnızca Allah’a (cc) ibadet etmek: Dua, adak, kurban, namaz, tevekkül, korku, sevgi, ümit gibi zahirî ve bâtıni tüm ibadetlerin yalnızca Allah’a (cc) yapılmasıdır. (Bk. 6/En’âm, 162-163)

 

2. Asıl: Hiçbir şeyi O’na ortak koşmamak: Bu ifade birinci aslı pekiştirmek ve hiçbir kapalılığa yer bırakmamak içindir. Allah’a (cc) ait herhangi bir sıfatı Allah’ın (cc) dışındaki varlıklara vermemek, Allah’a (cc) yapılması gereken herhangi bir ibadeti O’nun dışındaki varlıklara yapmamaktır. Kur’ân’da zikredilmiş bazı şirk çeşitleri şunlardır: Allah’tan (cc) başkasına dua etmek (13/Ra'd, 13-14; 46/Ahkâf, 5-6); Allah’tan (cc) başkasının kanun yapabileceğine inanmak veya bu yetkiyi bir başkasına vermek (12/Yûsuf, 40; 18/Kehf, 26; 42/Şûrâ, 21; 9/Tevbe, 31); bazı varlıkları Allah’ı (cc) sever gibi sevmek (2/Bakara, 165).

 

3. Asıl: Allah’ı (cc) bırakıp da başkalarını rab edinmemek: Rab; terbiye eden, düzen veren, idare edendir. Yani, insanların hayatına nizam ve düzen veren, koyduğu yasalarla/şeriatla toplumları yöneten mercidir. Yahudi ve Hristiyanlar din adamları konusunda haddi aşıp, onların helal ve haram belirlemesine müsaade edince, Allah (cc) Tevbe Suresi 31. ayeti indirdi. Bu yetkiyi onlara vermekle âlimlerini rab edindiklerini belirtti. (Tirmizi, 3095; İbni Ebi Hatim, 10057-10058) Bu yetkiyi âlime, parlamentoya, devlet başkanına veren, onu rab edinmiş olur.

 

4. Asıl: Yüz çevirenlere “Şahit olun ki biz Müslimleriz.” demek: Allah (cc) tarafından belirlenen bu ilkelerden birini ya da tamamını kabul etmeyenlere ve bunlara muhalefet edenlere karşı İslam kimliğini ortaya koymak, yüz çevirenlerin ise Müslim olmayan kâfirler olduğuna inanmak.

 

Tağutun ne ve kim olduğunu anlamak için Nahl suresi 36. ayet ile dikkat çekiliyor:

 

 Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. (16/Nahl, 36)

 

Tağut kavramı için bk. 2/Bakara, 256.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:03 İslam nedir? İslam’a davet nasıl yapılır?

02:09 La ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden ayet

03:24 Kulluğun sadece Allah’a yapılması

03:49 Allah’a ortak koşmamak

05:09 Tağut kimdir?

05:52 Şahitlik edin ki sizler değil bizler Müslümanız.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#İslam #İslamNedir #İslamDavetiNasılYapılır #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar