Tevhid Kitap

Selefi Salihin Kimlerdir? - 2 | Veciz Dersleri 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2626

Selefi Salihin Kimlerdir? - 2 | Veciz Dersleri 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Selefin özellikleri nelerdir? Niçin selefe uymamız gereklidir?

Selefi diye isimlenmek doğru mudur?

Allah Resulü'nü her gören kişi sahabe midir?  gibi sorular cevap buluyor.

 

İhtilaf anında meseleler Kur'an ve sünnete götürülmelidir:

 

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin. Sizden olan (Müslim/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen) yöneticilere de (itaat edin). Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, şayet Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız (o meseleyi çözmek için) Allah’a ve Resûl’e götürün. Bu, daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

 

İnsanlar dinî ve dünyevi meselelerde ihtilafa düşebilirler. İhtilaf ve anlaşmazlık durumunda insanlar iki kısma ayrılırlar:

 

1. Allah’a (cc) ve ahiret gününe iman etmiş müminler: Bunlar tüm meseleleri Allah’a (cc) (Kitab’a) ve Resûlü’ne (sav) (Sünnet’e) götürürler. Bunlar, iman iddiasında samimi oldukları için ahiretlerini; daha hayırlı bir sonuç aldıkları için de dünyalarını kurtaran bahtiyarlardır. (Bk. 24/Nûr, 51)

 

2. İnkâr etmekle emrolundukları hâlde tağutu reddetmeyen sapkınlar: Bunlar dinî ve dünyevi bir meselede anlaşmazlığa düştüklerinde Kitab’ın ve Sünnet’in hakemliğine razı olmayan kimselerdir. Sorunlarını beşerî kanunlarla hükmeden mahkemelerde, atalarının örfünde, Kitab’a ve Sünnet’e açıkça muhalefet eden din bilginlerinin fetvalarında, taassubun gözlerini kör ettiği dinî veya siyasi mezheplerinin ilkeleriyle çözmeye çalışırlar. Nîsa Suresi 60. ayet-i kerime bunları anlatmaktadır. (Bk. 24/Nûr, 47-50)

 

Sahabelerin, selefin özellikleri:

Rasulullah'tan (sav) sonra selefin en üstünleri, dinlerini ondan; hem ilim hem de amel yönünden sadakat ve ihlasla alan sahabe-i ikramdır. Allah Teala yüce kitabında onları şöyle tanıtmaktadır:

 

Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah’la yaptıkları sözleşmeye sadık kaldılar. Onlardan kimisi adağını yerine getirdi (şehit oldu), kimisi beklemektedir. Kesinlikle (sözlerini) değiştirmemişlerdir. (33/Ahzab, 23)

 

Onların ardından, üstünlükte bu ilk faziletli nesilden sonra gelen tabiin ve onlara güzellikle tabi olan nesiller gelir ki Rasulullah (sav) onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

 

 "Size ashabımı, sonra onların ardından gelenleri, sonra da onların gelenleri (onların yoluna uymayı) tavsiye ederim." (Tirmizi)

 

Bu sebepledir ki sahabe ve tabiin, uyulmaya başkalarından daha layıktır. Bunun sebebi ise onların imanlarındaki sadakatleri ve ibadetlerindeki ihlaslarıdır. Onlar, akidenin bekçileri ve şeriatın koruyucularıdır. Hem söz hem de amel yönünden şeriatı uygulamaya koyanlardır. Bundan dolayıdır ki Allah Teala, bütün insanlara dini yaymak ve Rasulü'nün (sav) sünnetini tebliğ etmek için onları seçmiştir.

 

Abdullah b. Amr'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

 

Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç hepsi cehennemdedir." Sahabe sordu: "Kurtula fırka hangisidir, Ey Allah'ın Rasulü?" Allah Rasulü (sav): "Benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir." buyurdu. (Tirmizi)

 

Kim de hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra Resûl’e muhalefet eder ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa (batıl yolu ona süslü göstererek) onu yöneldiği yola havale eder ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası! (4/Nisa, 115)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:50 Herhangi bir konuda sıkıntıya düşerseniz onu Allah'a ve Resulü'ne götürün

03:03 İhtilaf anında konuyu kitaba ve sünnete götürmenin önemi

04:18 Selefin en faziletlileri

06:38 Sahabe kimdir? Peygamberi her gören sahabe midir? İtikadda sahabe kimlerdir?

09:35 Sahabe konusunda insanı şüpheye düşürmek

12:40 Allah sahabenin dini anlayışından razı olmuştur

13:06 Sahabe ve tabiin başkalarına göre uyulmaya daha layıktır

14:11 Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır hadisi

16:15 Kur'an ve sünneti niçin sahabenin anlayışı üzerine anlamalıyız?

16:57 Her yazılı metin pratiği olmadıkça yanlış anlaşılmaya müsaittir.

19:00 Selefi kelimesi kimler için kullanılır?

25:26 Bir insanın kendisini selefi diye isimlendirmesi doğru mudur?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#selefilik #Akaid #Selefi #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar